Ikäruoka 2.0-hanke jatkaa aiempaa hanketyötä ikääntyneiden ruokailun edistämiseksi

Monimuotoiset ruokaan liittyvät palvelut ikäihmisten yhteisöllisyyden ja toimintakyvyn tukena – hanketta (Ikäruoka 2.0) toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Gery ry. Tavoitteena on kehittää kotona asuvien ikäihmisten hyvää ravitsemusta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluita yhdessä kohderyhmän ja ruokaan liittyviä palveluja tuottavien tahojen kanssa.

Palveluihin kuuluvat laajasti kauppa- ja ravintolapalvelut. Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta. Hanke alkoi 1.1.2020 ja päättyy 31.10.2022.

Lue lisää:
https://xamk.fi/ikaruoka

Lue myös artikkeli:
Kotona asuville ikäihmisille tarvitaan uudenlaisia hyvää syömistä tukevia palveluja

***

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -hankeraportit

Julkaistu 12.12.2018

Ikähanke on saatu päätökseen ja hankkeesta pidettiin loppuseminaari Helsingissä 12.12.2018. Tutkimushankkeen julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Helsingin yliopisto, Ammattikeittiöosaajat ry, Gerontologinen Ravitsemus Gery ry, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä –raportti Julkaistu 12.12.2018

Hyvät ruokapalvelut tukevat ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista –tiedote Julkaistu 12.12.2018

Loppuseminaarin esitysdiat, 12.12.2018

Loppuseminaarissa ministeri Annikka Saarikon esittämä puhe: Ikäimisten pitää syödä hyvin, 12.12.2018

Kaikkien hanketoimijoiden osaraportit (löytyvät ko. linkin sivua alaspäin vierittämällä)

Ammattikeittiöosaajat ry:n osaraportti, pääkohdat tiivistettynä esityksenä ja blogiteksti aiheesta löytyvät myös alla olevan otsikon alta.

Selvitys kotona asuvien ja kotihoidon piiriin kuuluvien ikäihmisten kotiateriapalveluista

Ammattikeittiöosaajat ry on mukana Valtioneuvoston rahoittamassa Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -hankkeessa. Ammattikeittiöosaajien osuutena hankkeessa oli selvittää ruoka- ja vanhuspalveluvastaaville tehdyillä kyselyillä ja teemahaastatteluilla kotona asuvien ja kotihoidon piiriin kuuluvien ikäihmisten ruokapalveluiden nykytilaa, tulevaisuuden kehittämistarpeita ja kunnissa kokeiltuja ruokailua ja ravitsemustilaa tukevia toimintamalleja.

Selvitys kokonaisuudessaan

Selvitys kotona asuvien ja kotihoidon piiriin kuuluvien ikäihmisten kotiateriapalveluista

Pääkohdat selvityksestä tiivistettynä esityksenä

Selvityksen tulokset tiivistettynä esityksenä

Ikäihmisille lisää yhteisöllistä ruokailua ja vaihtoehtoisia ruokailumalleja

Selvityksen tuloksista on julkaistu blogiteksti valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta -sivuston Tieto käyttöön -blogissa 4.10.2018.

Toimintakyvyn heikkenemisen ensimmäinen signaali on kotiaterian tilaaminen. Asiakkaiden kuuleminen on kaiken palvelutarjonnan perusta, ja tähän palveluun kannattaa panostaa.

Blogitekstissä kannustetaan pohtimaan kotiaterioiden toimitusketjua palveluketjuna, jossa tarvitaan moniammatillista osaamista ja inhimillisiä kohtaamisia. Palveluketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki.Lisäksi tekstissä esitetään keskeiset selvityksessä esille nousseet kotiaterioiden kehittämisen, ruuan ja syömisen, kotiateriapalveluiden organisoinnin sekä kotiateriapalvelun palveluketjun osalta.

Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto ja muina hanketoimijoina ovat Gerontologinen ravitsemus Gery ry, Kaakkois-Suomen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulut sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.