Wasteless Food Services in Finland -hanke käynnistyi ruokapalveluorganisaatioiden kyselykartoituksella

Wasteless Food Services in Finland -hanke käynnistyi ruokapalveluorganisaatioiden kyselykartoituksella

Wasteless Food Services in Finland -hanke (WFSF) käynnistyi ruokapalveluiden ja ravintoloiden hakukartoituksella helmikuussa 2022. Hankkeeseen haetaan erityyppisiä ruokapalveluyrityksiä (sairaala, hoivakoti, huoltoasema, henkilöstöravintola, koulu, päiväkoti) eri puolelta Suomea.

Hankkeesta kiinnostuneita osallistujia ilmoittautui yhteensä 33 kappaletta. Kyselyn ja mahdollisten tarkentavien haastattelujen perusteella mukaan hankkeeseen valitaan 12–18 julkista tai yksityistä ruokapalvelutoimijaa kehittämään hävikin ehkäisemiseen ja vähentämiseen liittyviä toimiaan. Hankkeeseen osallistumisesta kiinnostuneille organisaatioille lähetettiin tarkentava kysely koskien hävikinhallinnan nykytilaa, motivaatiota ja resursseja työskennellä hankkeessa.

Kutakin WFSF-hankkeeseen haluavaa organisaatiota pyydettiin nimeämään toimipiste, jossa se  haluaisi kehittää hävikinhallintaansa ja kokeilla uusia toimenpiteitä. Kyselyssä kartoitettiin paitsi hävikin hallinnan operatiivisia toimia, myös  halua sitoutua hankkeeseen ja syventää  hävikinhallinnan keinoja lähitulevaisuudessa. Osin yksityiskohtaisillakin kysymyksillä kartoitettiin myös hävikin kertymistä lajeittain, kertyvän hävikin mittaamistapoja,  asiakasyhteistyötä ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa hävikin vähentämiseksi.

Valinnat hankkeen yhteistyötahoista tehdään toukokuun 2022 loppuun mennessä. Hankkeen varsinainen toiminnallinen työskentely starttaa syksyllä yhteistyössä hankkeen toimijoiden ja mukaan valittujen ruokapalveluorganisaatioiden kanssa.

Hankkeen edetessä hyvistä käytännöistä ja hävikin hallinnan ratkaisumalleista tuotetaan valtakunnallisesti levitettävää tietoa julkisten ja yksityisten ruokapalveluiden käyttöön.

Wasteless Food Services in Finland -hankkeen päätavoitteet ovat:

  • Selvittää ruokapalveluiden ruokatuotannon ennakoinnin ja suunnittelun mahdollisuuksia ruokahävikin ehkäisyssä (nykytila ja tulevaisuuden tavoitetila).
  • Standardisoida malli ruokahävikin jatkuvan seurannan edistämisestä erityyppisissä julkisissa ja yksityisissä ruokapalveluissa ja hävikkilajeissa.
  • Tuottaa uutta, käytännönläheistä ja helposti saavutettavaa tietoa ruokahävikin ehkäisyn ja vähentämisen keinoista (koulutukset, materiaalit).

Wasteless Food Services in Finland -hankkeen toimijat ovat Seinäjoen, Jyväskylän ja Kaakkois- Suomen ammattikorkeakoulut sekä Ammattikeittiöosaajat ry. Hankeen rahoittaa Ruokavirasto. Hanke päättyy 30.11.2023.

Lisätietoa hankkeesta:  Wasteless Food Services in Finland (WFSF) – SeAMK Projektit

Projektipäällikkö Taina Seppälä-Kolkka, taina.seppala-kolkka@seamk.fi, 040 680 7095 

Kategoriat: