Välkyt välipalat yhdessä: peruskoulussa tarjottavien välipalojen nykytila ja kehittämisen tarpeet

Kouluruokailua kehitetään aktiivisesti, jotta se täyttäisi sille asetetut tehtävät. Koulupäivän aikaiset välipalat ovat keino täydentää koululounasta ja parantaa oppilaiden jaksamista iltapäivän oppitunneilla. Välipalojen historia ulottuu vain pari vuosikymmentä taaksepäin, ja niiden järjestämisen tavoista on vain vähän tietoa

Välkyt välipalat yhdessä: Peruskoulussa tarjottavien välipalojen nykytila ja kehittämisen tarpeet -julkaisu on Kattava koululounas ja välkyt välipalat -hankkeen osajulkaisu, joka kokoaa yhteen koulujen välipalan tarjoamisen nykyisiä käytäntöjä ja tulevaisuuden kehittämisen tarpeita.

Vaikka koulupäivän aikaiset välipalat ovat keino täydentää koululounasta ja parantaa oppilaiden jaksamista iltapäivän oppitunneilla, on välipalatarjonnasta vain vähän koottua tietoa. Julkaisu on suunnattu kouluruokailussa toimiville ruokapalvelualan ammattilaisille ja se sopii myös koulujen opetushenkilöstölle sekä koulutusta kehittäville virkamiehille kehittämisen työkaluksi.

Julkaisun alussa kuvataan välipalatarjonnan nykytilaa ja nostetaan esiin oppilaiden toiveita tulevaisuuden välipalojen suhteen. Sen jälkeen käydään läpi välipalakäytäntöjen tunnistettujakehittämistarpeita. Julkaisun tulokset perustuvat asiantuntijahaastatteluihin, työpajoihin, oppilastehtäviin ja kirjallisuuteen. Ruokapalvelujen edustajat, koulujen opetushenkilökunta ja iltapäivätoiminnan ohjaajat olivat aktiivisesti mukana työpajoissa ja oppilastehtävän toteutuksessa. Keskeisiksi kehittämisteemoiksi nousivat asiakaskeskeinen suunnittelu, oppilaiden osallisuus ja kouluyhteisön yhteistyö ruokakasvatuksessa.

Ruokapalvelujen vahva ammattiosaaminen luo kehittämiselle hyvän pohjan. Kehittämishalun rinnalla työpajoissa välittyi tarve saada lisätietoa siitä, miten muualla toimitaan ja mitä hyviä keinoja on löydetty. Toivon, että julkaisu käytännön esimerkkeineen antaa uusia eväitä koulun välipalojen kehittämiseen ja yhdessä tekemiseen.

 

Mukavia lukuhetkiä julkaisun parissa!

Teksti: Teija Rantakari