Yhteisöllinen ruokailutilanne.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -raportti julkaistu 12.12.2018

Ikähanke on saatu päätökseen ja hankkeesta pidettiin loppuseminaari Helsingissä 12.12.2018. Tutkimushankkeen julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Helsingin yliopisto, Ammattikeittiöosaajat ry, Gerontologinen Ravitsemus Gery ry, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -raportti Julkaistu 12.12.2018

Hyvät ruokapalvelut tukevat ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista -tiedote Julkaistu 12.12.2018

Loppuseminaarin esitysdiat, 12.12.2018

Loppuseminaarissa ministeri Annikka Saarikon esittämä puhe: Ikäimisten pitää syödä hyvin, 12.12.2018

Kaikkien hanketoimijoiden osaraportit (löytyvät ko. linkin sivua alaspäin vierittämällä)

Ammattikeittiöosaajat ry:n osaraportti, pääkohdat tiivistettynä esityksenä ja blogiteksti aiheesta löytyvät myös alla olevan otsikon alta.

 

Selvitys kotona asuvien ja kotihoidon piiriin kuuluvien ikäihmisten kotiateriapalveluista

Ammattikeittiöosaajat ry on mukana Valtioneuvoston rahoittamassa Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -hankkeessa. Ammattikeittiöosaajien osuutena hankkeessa oli selvittää ruoka- ja vanhuspalveluvastaaville tehdyillä kyselyillä ja teemahaastatteluilla kotona asuvien ja kotihoidon piiriin kuuluvien ikäihmisten ruokapalveluiden nykytilaa, tulevaisuuden kehittämistarpeita ja kunnissa kokeiltuja ruokailua ja ravitsemustilaa tukevia toimintamalleja.

Selvitys kokonaisuudessaan
Selvitys kotona asuvien ja kotihoidon piiriin kuuluvien ikäihmisten kotiateriapalveluista

Pääkohdat selvityksestä tiivistettynä esityksenä
Selvityksen tulokset tiivistettynä esityksenä

Ikäihmisille lisää yhteisöllistä ruokailua ja vaihtoehtoisia ruokailumalleja
Selvityksen tuloksista on julkaistu blogiteksti valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta -sivuston Tieto käyttöön -blogissa 4.10.2018.

Toimintakyvyn heikkenemisen ensimmäinen signaali on kotiaterian tilaaminen. Asiakkaiden kuuleminen on kaiken palvelutarjonnan perusta, ja tähän palveluun kannattaa panostaa.

Blogitekstissä kannustetaan pohtimaan kotiaterioiden toimitusketjua palveluketjuna, jossa tarvitaan moniammatillista osaamista ja inhimillisiä kohtaamisia. Palveluketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki.Lisäksi tekstissä esitetään keskeiset selvityksessä esille nousseet kotiaterioiden kehittämisen, ruuan ja syömisen, kotiateriapalveluiden organisoinnin sekä kotiateriapalvelun palveluketjun osalta.

Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto ja muina hanketoimijoina ovat Gerontologinen ravitsemus Gery ry, Kaakkois-Suomen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulut sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tiedote 25.10.2017

Kunnissa tiedostetaan kotiateriapalveluiden tulevaisuuden haasteet

Ammattikeittiöosaajat ry:n tekemän kyselyn mukaan kuntien ruoka- ja vanhuspalveluissa tunnistetaan hyvin kotihoidon piiriin kuuluvien ikäihmisten ravitsemushoidon haasteet.

Kyselyn perusteella erityisiksi kehittämiskohteiksi nousivat ateriatarjonnan valinnanmahdollisuuksien lisääminen, kotiaterioiden kuljetuslogistiikan kehittäminen sekä yhteisöllisen syömisen tukeminen. Myös muistisairaiden ruokailun haasteet, aliravitsemusriski ja koko päivän ravinnontarpeen tyydyttäminen huoletti vastaajia.

Kunnat vastaavat pääosin itse kotiateriapalveluiden tuottamisesta

Kyselyyn osallistuivat kotihoidon piiriin kuuluvien ikäihmisten ruoka- ja vanhuspalveluista vastaavat esimiehet. Kyselyyn vastattiin kattavasti kummastakin kohderyhmästä: Manner-Suomen kuntien (N=294) ruokapalveluvastaavista 67 % ja vanhuspalveluista vastaavista 40 % vastasi kyselyyn. Kyselyn mukaan noin 85 prosentissa kunnista ikäihmisten pääasiallinen kotiateriapalveluiden tuottaja on kunnallinen tai maakunnallinen toimija.

Yksilölliset toiveet lisääntyvät

Tulevaisuuden ikäihmiset arvostavat yksilöllisyyttä ja valinnanmahdollisuuksia. Vastaajat pohtivat asiaa seuraavasti: Ikäluokat muuttuvat. Riviin tulevat pitsan ja kebabin syöjät. Vähemmistöksi jäävät silakkalaatikon ja kaalikääryleiden syöjät. Salaatit ja kasvikset eivät enää ole uudelle ikäryhmälle vieraita. Perinteinen ruoka pitää pintansa, mutta sen lisäksi toivotaan vaihtelua, kansainvälisyyttä ja uusia ruokaratkaisuja.

Miten varmistetaan koko päivän ravinnonsaanti?

Vastaajakunnassa pohdittiin, miten voisi selvittää, onko kotona asuva muistisairas syönyt ruoan ja onko ruokailutilannetta tuettu riittävästi: Meitä askarruttaa muistisairaiden ja heikkokuntoisten selviytyminen kotona. Miten ikäihmiset muistavat syödä? On haasteellista tietää, miten ja milloin ateriat syödään. Kotiin tarvittaisiin enemmän tukea.

Ikäihmisten aliravitsemusriski puhutti myös. Monilla ikäihmisillä on huono ruokahalu ja syödyt annokset jäävät pieniksi. Siksi riittävään proteiinin-, energian- ja ravintoaineiden saantiin on kiinnitettävä erityistä huomiota aterioita suunniteltaessa.

Osa vastaajista toivoi ratkaisuja ikäihmisten koko päivän ravinnontarpeen turvaamiseksi. Tämä koskee erityisesti sellaisia ikäihmisiä, jotka eivät selviydy itse aamu-, ilta- ja välipalojen valmistamisesta. Kotiin tulisi viedä kaikki päivän ateriat ja välipalat kerralla, aterioittain merkittyinä. Enää ei riitä vain yksi lämmin ateria päivässä, vaan päivän ravitsemusta tulisi suunnitella kokonaisvaltaisemmin sekä tuottaa kotiympäristöön soveltuvia ratkaisuja.

Yhteisöllistä syömistä tuettava uusin keinoin

Vastaajien mukaan tulevaisuudessa tarvitaan monipuolisempia tapoja syödä yhdessä. Seurassa syöminen vähentäisi yksinäisyyden tunnetta ja parantaisi ruokahalua. Tätä mieltä ovat myös selvityksen tekijät: Ikäihmisten ravitsemushoitoon ja yhteisölliseen syömiseen kannattaa kiinnittää huomiota jo silloin, kun ikäihmiset vielä kykenevät liikkumaan kodin ulkopuolelle. Samalla tuetaan ikäihmisen toimintakykyä muutoinkin.

Yhteisöllisen syömisen muodoiksi ehdotettiin jo olemassa olevien ruokapalveluiden kartoittamista. Ruokailla voisi esimerkiksi palvelu- ja hoitokodeissa, kuten osassa kuntia jo tapahtuukin. Lisäksi ehdotettiin mahdollisuutta syödä kouluissa ja päiväkodeissa sekä kunnan tai kaupungin henkilöstöravintolassa.

Vastaajien joukossa mietittiin, kannattaako kuljettaa mieluummin ihmisiä kuin ruokaa. Ikäihmiset eivät välttämättä jaksa itse kulkea yhteisiin ruokapaikkoihin tai välimatka on liian pitkä. Ratkaisuksi ehdotettiin muun muassa palvelubusseja: Palvelubussi hakisi ikäihmiset kotoa syömään palvelukeskuksiin tai palvelutaloihin. / Olisi ruokabussi, joka kiertäisi asiakkaiden luona. Ateriointi tapahtuisi bussissa yhdessä saman kylän muiden ikäihmisten kanssa (kirjastotyyppinen ratkaisu).

Yhteisiä ruokailumahdollisuuksia visioitiin myös kerrostalojen kerhotiloihin. Niihin tuotaisiin useamman ikäihmisen ruoat kerralla tai kokki kävisi valmistamassa ateriat. Samanlaista ideaa ehdotettiin kuntien haja-asutusalueille: Sivukylillä voisi olla kokki valmistamassa koko kylän ikäihmisten ruoan kerralla.

Kotiaterioiden kuljetuksiin tarvitaan uusia ideoita

Kyselyyn vastanneita huoletti sivukylissä ja vaikeiden matkojen päässä asuvien ikäihmisten ateriapalveluiden turvaaminen. Kuljetuslogistiikassa askarruttivat kuljetusaikataulu ja -kustannukset sekä kotiaterioiden lämpötilojen pysyminen toivotun laisina: Miten turvataan kaukana kaupunkien keskustoista asuvien terveellinen ruokailu joka päivä? Miten pitkien matkojen päässä olevien asiakkaiden ateriakuljetukset pystyttäisiin järjestämään kustannustehokkaasti?

Kotiateriapalveluiden tarve kasvaa

Kotona asuu yhä enemmän huonokuntoisia ja paljon palveluita tarvitsevia ikäihmisiä. Kun suuntaus on se, että ihmisen pitää mahdollisimman pitkään pärjätä kotona, tulee ruokapalvelun olla osa hyvää hoitoa. Hyvä ravitsemus on mielestäni kaiken perusta, jopa lääkkeitä tärkeämpi.

Toimintamalleja tarvitaan useita erilaisiin toimintaympäristöihin räätälöityinä. Lisäksi kuntien maantieteellinen sijainti sekä sote- ja maakuntauudistus tuovat oman lisänsä asioiden kehittämiseen.

Eri toimijoiden välistä vuoropuhelua tarvitaan paljon. Ruoka- ja vanhuspalveluvastaavat kokivatkin eri toimijoiden välisen yhteistyön olevan ensisijaisen tärkeää kotona asuvien ikäihmisten hyvän ravitsemushoidon saavuttamiseksi. Säännölliset tapaamiset ja yhteydenpito sekä yhteiset koulutukset koettiin tärkeiksi.

Kotiaterioiden valmistuksessa noudatetaan ravitsemussuosituksia

Vastausten perusteella ruokalistojen suunnittelussa noudatetaan laajalti ikäihmisille suunnattuja ravitsemussuosituksia. Pääasiallinen tapa varmistaa kotiaterioiden ravitsemuslaatu on laskea aterioiden ravintosisältö ravintolaskentaohjelmalla tai tuotannonohjausjärjestelmällä (60 %, N=167). Osa käytti ravitsemuslaadun varmistamisessa apuna ravitsemussuositusten mukaisia raaka-ainevalintoja ja Sydänliiton arkilounaskriteereitä (yht. 26 %).

Suurin osa vastaajista piti jo raaka-ainevalinnoista lähtien makua, rakennetta ja ravitsemuslaatua erittäin tärkeinä tekijöinä (85–90 %, N=165–167) ja loput vastaajista tärkeinä. Ruuan oikea lämpötila, ikäihmisille sopiva ateriakoostumus ja ulkonäkö nousivat tärkeimmiksi tekijöiksi aistinvaraiseen laatuun liittyvissä kysymyksissä.

 

Lisätietoja: projektikoordinaattori Päivi Jämsén, paivi.jamsen@amko.fi, 050 339 6844 ja toiminnanjohtaja Marjut Huhtala, marjut.huhtala@amko.fi, 050 341 3957

Ammattikeittiöosaajat ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka jäsenet toimivat ravitsemisalan esimies-, opetus-, neuvonta-, tuotekehitys-, markkinointi- ja tuotantotehtävissä. www.amko.fi

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -hanke on Valtioneuvoston rahoittamaa tutkimus-ja selvitystoimintaa ikäihmisten ruokapalveluista. Hankkeen toiminta-aika on 3/2017–12/2018. Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto ja hanketoimijoina ovat Ammattikeittiöosaajat ry, Gerontologinen ravitsemus Gery ry, Helsingin yliopisto, Kaakkois-Suomen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulut ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ammattikeittiöosaajat ry:n tekemä kysely oli osa Ikäihmisten ruokapalvelut -hankkeen toimintaa. Koko hankkeen tuloksista tiedotetaan valtioneuvoston (www.vn.fi) ja valtioneuvoston kanslian (www.vnk.fi) verkkosivuilla sekä hankkeen kaikkien toimijoiden omien viestintäkanavien kautta vuoden 2018 lopussa.

1.9.2017

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -hanke

Hankkeen tavoite

Ammattikeittiöosaajat ry on mukana hankkeessa, joka liittyy valtioneuvoston rahoittamaan selvitys- ja tutkimustoimintaan ikäihmisten ruokapalveluista. Hankkeen päätavoitteena on saada kattava kuva kotona asuvien ikäihmisten ruokapalveluiden nykytilasta sekä tulevaisuuden kehittämistarpeista ja -kohteista. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tuottaa suosituksia ja ehdotuksia siitä, miten ruokapalveluja tulee kehittää, jotta ne tukevat ikäihmisten kotona asumista. Hanke alkoi alkuvuodesta 2017 ja se päättyy vuoden 2018 lopussa.

Hanketoimijat

Hankkeen toteuttajina toimivat Ammattikeittiöosaajat ry, Gerontologinen ravitsemus Gery ry, Helsingin yliopisto, Jyväskylän ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulut ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Jokaisella toimijalla on hankkeessa oma tärkeä roolinsa.

Hankkeessa tehdään mm. kirjallisuuskatsaukset ikäihmisten ravitsemuksesta ja ruokapalvelukokemuksista sekä ikäihmisten ruokapalvelujen nykytilasta muissa EU-maissa. Lisäksi on asiantuntija-, teema- ja fokusryhmähaastatteluita, tulevaisuustyöpajoja ja innopaja. Selvityksiä tehdään myös tilasto- ja tietoaineistojen sekä kyselyiden pohjalta.

Ammattikeittiöosaajat ry:n osuus hankkeesta

Ammattikeittiöosaajat ry:n tehtävänä oli laatia sähköiset kyselyt kotona asuvien ja kotihoidon piiriin kuuluvien ikäihmisten ruokapalvelujen nykytilasta ja tulevaisuuden kehittämistarpeista. Kyselyt tehtiin kuntien ruokapalvelujen ja vanhuspalvelujen/kotihoidon järjestämisestä vastaaville johto-/esimiestason henkilöille toukokuussa 2017.

Tavoitteena oli kerätä tietoa myös toimivista ruokapalvelukokeiluista sekä hyvistä ruokailua ja ravitsemustilaa tukevista arjen käytännöistä. Kyselystä saatua tietoa syvennetään syksyllä esimiesten teemahaastatteluilla.

Hankkeen merkitys

Ikäihmiset ovat heterogeeninen ryhmä taustoiltaan, terveydeltään ja elämäntilanteiltaan olevia ihmisiä. Heidän toiveet ja tarpeet kotona asumista tukeville palveluille vaihtelevat. Ikäihmisten kasvava määrä myös lisää kotiin suunnattujen palvelujen kehittämistarvetta. Näiden asioiden vuoksi on tärkeää koota tietoa erilaisista vaihtoehdoista toteuttaa ikäihmisten ruokapalveluja.

Ruoan maittavuus ja ravitsemuksellinen laatu sekä ruokapalvelujen yksilöllinen ja tarkoituksenmukainen järjestäminen ovat keskeisiä tekijöitä, jotka mahdollistavat ikäihmisten kotona asumisen. Hankkeessa tuotetaan tietoa ruokapalveluista ja ikäihmisten ravitsemuksesta sekä ehdotuksia toimintatavoista, toimenpiteistä ja indikaattoreista. Niiden avulla voidaan kehittää entistä paremmin ikäihmisten tarpeita vastaavia ruokapalveluja ja siten edistää ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja kotona asumista.   

Hankkeen tuloksista tiedottaminen

Ammattikeittiöosaajat ry:n tekemien kyselyiden ja teemahaastatteluiden tuloksista kerrotaan mm. Ammattikeittiöosaajat ry:n järjestämässä seminaarissa 24.10. syksyn2017 sekä yhdistyksen jäsenlehdessä, -tiedotteissa ja verkkosivuilla (www.amko.fi).

Laajemmin koko hankkeen tuloksista tiedotetaan valtioneuvoston (www.vn.fi) ja valtioneuvoston kanslian (www.vnk.fi) verkkosivuille sekä hankkeen kaikkien toimijoiden omien viestintäkanavien kautta vuonna 2018.

Lisätietoa: Projektikoordinaattori Päivi Jämsén, paivi.jamsen@amko.fi