20.11.2015

Kiitos  jäsenkyselyyn vastanneille!               

Kiitos teille, jotka kerroitte mielipiteenne Ammattikeittiöosaajien toiminnasta vuoden 2015 jäsenkyselyssä. Saimme paljon rakentavaa palautetta niin valintakysymysten vastausten kautta  kuin sanallisissa kommenteissanne. Tässä linkki kyselyn VASTAUSJAKAUMIIN.

Arvionne olivat pääosin positiivisia. Tärkeä oli myös tietää, missä asioissa meillä on yhdistyksenä  uudistumisen ja kehittämisen tarpeita.

Avoimissa vastauksissa esille nousseita kommentteja:

Sisällöltään mielekkäitä aluetapahtumia ja seminaareja toivotaan entistä useammin ja maanlaajuiseemin.  Seminaarien sisältöihin toivotaan tuulahduksia ammattikeittiötyön tulevaisuuden prosesseista sekä edelläkävijyyttä koulutusteemojen valinnassa. Toivottiin myös seminaareja, jotka keskittyisivät vain muutamaan aiheeseen.  Osa vastaajista oli sitä mieltä, että valtakunnallisia seminaareja voisi olla harvemminkin. Ja osa vastaajista mainitsi, että seminaareissa ei ole riittävästi omaa toimialaa koskevaa tietoa.

Järjestön näkyvyyden kerrottiin kohentuneen ja saimme kiitosta läsnäolostamme alan lukuisissa verkostoissa ja tapahtumissa.  Myös hanketyön positiivisia imagovaikutuksia kiiteltiin. Vastausjakauman perusteella yhdistyksen toiminnoista aluetapahtumat koettiin parhaimmiksi toiminnoiksi järjestössämme.

Osa vastaajista toivoo entistä laajempaa näkyvyyttä ja järjestön vaikuttavampia toimia alan arvostuksen nostattajana.

Kommentti tähän:

Tapahtumiemme sisällön suunnittelussa otamme mielellämme vastaan konkreettisia toiveitanne. Sellaisia vastauksissa hyvin nousikin esille. Toivottiin täsmällistä tietoa ammattikeittiöalan muuttuvista säädöksistä ruokatrendeistä ja ravitsemussuositusten soveltamisesta käytäntöön alan toimijoiden itsensä kertomina. Tässä heitänkin nyt palloa kentän suuntaan: ottakaa reippaasti Amkon toimihenkilöihin yhteyttä mikäli luennointi  vaikkapa seminaareissa ja aluetilaisuuksissa kiinnostaa. Esittäkää myös vapaasti yksityiskohtaisia aiheita seminaarien sisältöihin ja toiveita puhujiksi. Kertokaa mieluusti  sellaisista ajankohtaisaiheista, joita juuri nyt tulisi nostaa esille.

Jäsenlehteen oltiin valtaosin tyytyväisiä. Avoimissa kommemnteissa kiiteltiin lehden ulkoasua ja koko lehden  kehitystä dynaamisempaan suuntaan. Alueiden toiminnasta kertovia esittelyjä ja henkilökuvia jäsenistämme toivottiin lehdessä olevan useammin. Samoin käytännön sovelluksia ja käyttöesimerkkejä uutuustuotteista, ajankohtaisista raaka-aineista ja laiteteknologiasta. Täsmätietoa alan terävimmistä innovaatioista ja ammattikeittiöalan teknologian kehittymisestä kaivattiin erityisesti. Myös raikkaille resepteille ja tuotekehitysideoille  olisi vastaajien mukaan käyttöä.  Ergonomiaan ja henkiseen työssäjaksamiseen liittyviä juttuja toivottiin entistä enemmän.

Vastauksena edelliseen:

Otamme mielellämme vastaan vinkkejä,  kirjoituksia ja aineistoja mainittuihin aiheisiin liittyen. Tulemme kernaasti tekemään juttuja mieliaiheistanne kunhan niistä vain vihjettä saamme. Erityisesti toivomme alueiden omia kertomuksia paikallisista tapahtumista ja jäsentempauksista. Näitä toivottiin paljon.

Toimihenkilöille  annoitte valtaosin kannustavaa palautetta. Lämmin kiitos siitä!
Meiltä toivottiin enemmän  yhdistystoiminnan suunnittelua jäsenten perspektiivistä katsottuna. Toivottiin myös että käyttäisimme ponnekkaammin markkina-asemaamme hyväksi: olemme tällä hetkellä ainut ravitsemisalaa laajasti edustava, sitoutumaton  ammattikeittiöalan koulutus-ja yhteistyöjärjestö Suomessa.

Kyselyn perusteella paljon kehittämistä löytyy, mutta toimintamme päälinjaukset ovat mielestänne kunnossa.  Loppusummauksena voin todeta, että suurin osa jäsenistämme  kokee kyselyn mukaan  ainakin jonkin verran hyötyneensä jäsenyydestä ja on valmis suosittelemaan jäsenyyttä kollegoilleen! Tästä on hyvä jatkaa toiminnan sisällön kehittämistä.

Mukavaa loppuvuotta ja toimintatarmoa tuleviin yhdistysvuosiin!

t. Marjut Huhtala,
toiminnanjohtaja
marjut.huhtala@amko.fi